Робоча програма

навчальної практики з дисципліни

«Акушерство, гінекологія та штучне

осіменіння сільськогосподарських

тварин і птиці»

Спеціальність 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

Загальна кількість годин на практику___,

з них:

аудиторних____годин,

самостійне вивчення____години

Викладач Гордієнко В.П.

Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми практики, затвердженої Навчально-методичним центром аграрної освіти

 

Програму схвалено на засіданні

циклової комісії ветеринарних дисциплін

Протокол №____від «___»_______20__року

Голова циклової комісії_______Гордієнко В.П.

Загальні положення

Мета навчальної практики

    Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасних методів і форм організації праці, формування у студентів на базі одержаних ними в навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах; виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Це дозволить успішно засвоїти відповідні дисципліни і виховати конкурентоспроможних спеціалістів.

Завдання навчальної практики

    Основними завданнями навчальної практики є закріплення в умовах виробництва теоретичних знань. Отримання навичок з діагностики вагітності самок усіх видів сільськогосподарських тварин, надання допомоги при родах (нормальних і патологічних), встановлення діагнозу і проведення лікувальних процедур при хворобах вагітних, в післяродовий період,хворобах вим’я, хворобах новонароджених, гінекологічних хворобах та профілактика акушерсько-гінекологічних хвороб.

Обовязки студента

    Студенти при проходженні навчальної практики повинні:

·        виконувати завдання, передбачені програмою практики;

·        дотримуватися чинних правил внутрішнього розпорядку на  підприємствах, в установах і організаціях;

·        вивчити правила експлуатації обладнання, техніка безпеки, охорони праці та інші умови роботи на об’єкті навчальної практики;

·        виконувати правила виробничої та дотримуватись особистої гігієни;

·        відвідувати об’єкти навчальної практики в санітарному одязі (халат, ковпак чи косинка);

·        вести робочий зошит з обліку проведеної роботи чи побаченого.

Порядок організації і проведення практики

    Керівництво навчальною практикою студентів здійснюється згідно з договором між керівником організації, підприємства чи установи та директором Компаніївського технікуму ветеринарної медицини БНАУ, на підставі якого перший покладає відповідальність за організацію і безпосереднє керівництво на одного з кваліфікованих спеціалістів.

    В їх обов’язки входить:

·        проведення інструктажу з техніки безпеки праці на виробництві;

·        організація практики студентів згідно із затвердженою програмою;

·        організація консультацій для студентів;

·        знайомство з первинною документацією.

 

Бази навчальної практики

з дисципліни

«Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння

сільськогосподарських тварин і птиці»

    Практика проводиться на базі навчально-дослідного господарства, в клініці технікуму ветеринарної медицини , на молочно-товарній фермі та свинотоварному комплексі базового господарства ВСК «Колос», в приватних і фермерських господарствах району.

 

Тематичний план

Назва розділу, модуля, теми

програми

Кількість годин

всього

аудиторних

самостійна робота

Анатомо-топографічне дослідження статевого апарату самок

12

6

6

Діагностика вагітності

 

12

6

3

Рододопомога

 

18

12

6

Патологія вагітності

 

12

6

6

Патологія післяродових хвороб

 

12

6

6

Хвороби новонароджених

 

12

6

3

Мастити

 

12

6

6

Діагностика субклінічних

маститів

 

12

6

6

Аналіз причин яловості, наплідності. Гінекологічні захворювання

 

12

6

6

Діагностика і лікування с.г.тварин з гінекологічними хворобами

21

12

9

Всього

 

135

72

63

 

 


Зміст робочої навчальної програми дисципліни

 

№п/п

Назва розділу, модуля, теми програми

Тема заняття та короткий зміст

Кількість годин

Форми та методи

проведення

навчальних

занять

Навчально-

методична

література та

унаочнення

Самостійна

робота

студентів

Форми

контролю

всього

з них

аудит.

самост.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

Анатомо-топографічне дослідження статевого апарату самок.

Вивчення будови статевого апарату самок. Проведення вагінального і ректального дослідження статевих органів у корів.

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А.

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.13-28

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

2.

Діагностика вагітності.

Набуття навиків з діагностки вагітності самок с.г.тварин зовнішніми та внутрішніми методами. Ознайомлення з методами лабораторного дослідження на вагітність.

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.136-145

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

3.

Рододопомога при нормальних родах. Підготовка та надання допомоги тваринам при нормальних родах. Ознайомлення з роботою родильних відділень

 

18

12

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.159-165

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

4.

Рододопомога при патологічних родах. Акушерські інструменти і їх застосування. Техніка допомоги тваринам при патологічних родах.

 

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.149-159

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

5.

Патологія вагітності.

Встановлення причин виникнення хвороб вагітних. Проведення дослідження хворих тварин, встановлення діагнозу і надання допомоги. Аналіз причин абортів, їх наслідки. Профілактика патології вагітності самок.

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.201-209

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

6.

Патологія післяродових хвороб.

Встановлення причин, діагностування та проведення лікування тварин з хворобами післяродового періоду.

 

 

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.211-215

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

7.

Хвороби новонароджених.

Аналізувати причини, що призводять до народження недорозвиненого і слабкого молодняку. Лікування новонароджених та профілактика їх хвороб.

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.215-239

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

8.

Мастити.

Причини виникнення, класифікація і диференціальний діагноз, методи лікування, профілактики.

 

 

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.219-222

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

9.

Діагностика субклінічних

маститів.

Набуття практичних навиків з діагностики субклінічних маститів.

 

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

Яблонський В.А

Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

с.241-246

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

10.

Аналіз причин яловості, неплідності. Гінекологічні захворювання.

Аналіз причин неплідності тварин на МТФ ВСК»Колос» та клініці технікуму, освоєння методів гінекологчного дослідження.

 

12

6

6

Бесіда,

розповідь,

демонстрація,

спостереження,

виконання завдань,

контрольна бесіда

 

 

оформити звіт

перевірка звітів, усне

опитуван.

11.

Діагностика і лікування с.г.тварин з гінекологічними хворобами. Встановлення причин та набуття навиків діагностики і методів лікування тварин з діагнозом

Вульвіт, вестибуліт та хронічний ендометрит.

21

12

9

 

 

 

 

12.

Діагностика і лікування с.г.тварин з гінекологічними хворобами. Встановлення причин та набуття навиків діагностики і методів лікування тварин з діагнозом

ПЖТ, кіста яєчника, запалення яєчника.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Зведені дані

 

Курс

__________________________

семестри

ІІ

ІІІ

ІУ

Всього

годин

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

 

Всього годин на дисципліну

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.аудиторних

 

 

 

 

 

 

 

самостійна робота