ТИПОВА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

для аграрних вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації із спеціальності

5.11010101 "Ветеринарна медицина"

 

Пояснювальна записка

    Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу. Вона ставить за мету оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої професійної діяльності, формування у студентів професійних умінь і навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень і виконання виробничих функцій на конкретній ділянці роботи в реальних умовах ринкової економіки; виховання у майбутніх спеціалістів потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, відповідальності за результати роботи.

    Практика студентів проводиться відповідно до діючого галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина».

Практична підготовка проводиться згідно із Положенням про організацію практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України 08.04.1993р., №35 та «Інструкцією про практичне навчання студентів вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів Мінсільгосппроду України», затвердженого міністерством сільського господарства і продовольства України 17.12.1993 р.

    Ця програма розроблена згідно з примірним навчальним планом спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина». Вона включає навчальну, виробничу технологічну і переддипломну практики, які спрямовані на виконання державних вимог до мінімального змісту і рівня підготовки випускників зі спеціальності, яку обрав студент, безперервність і послідовність оволодіння студентами професійної діяльності відповідно до програми практики.

    Програму практичного навчання, по мірі вдосконалення сільськогосподарського виробництва і нових форм господарювання в умовах ринкової економіки, необхідно навчальним закладам систематично доповнювати інформаціями щодо впровадження в галузь тваринництва новітніх досягнень ветеринарної науки і практики.

Навчальна практика проводиться концентровано або шляхом чергування з теоретичними заняттями за умови обов’язкового збереження загальної кількості годин.

З урахуванням місцевих умов час проведення деяких практик можна переміщувати в межах навчального процесу.

    Виробничу технологічну і переддипломну практики доцільно проводити, як правило, концентровано. Закріплення баз практики здійснюється адміністрацією навчального закладу на основі прямих зв’язків, договорів з підприємствами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм їх власності.

    Студенти при проходженні технологічної і переддипломної практики на підприємствах зобов’язані:

  • у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики;
  • виконувати діючі на підприємствах правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • вивчати і суворо виконувати норми охорони праці і правила пожежної безпеки.

У період практики студенти повинні набути професійних умінь і навичок з ветеринарного обслуговування тваринницьких об’єктів,  наукової організації праці, передбачені програмою, бути підготовленими до роботи в умовах ринкової економіки в різних типах господарств і їх підрозділів, в підприємствах (установах) державної ветеринарної медицини.

До методичного забезпечення практичного навчання входить:

  • план-графік практичного навчання на навчальний рік;
  • робоча навчальна програма керівника навчальної практики (з дисципліни);
  • план заняття;
  • робоча програма проведення виробничої технологічної і переддипломної практики.

    На період навчальної практики формуються студентські виробничі ланки, які забезпечуються відповідними інструментами, медикаментами, обладнанням, за якими визначаються об’єкти практики (тваринницькі ферми, тварини).

    Підсумком навчальної практики є залік з оцінкою, яка виставляється викладачем-керівником практики за підсумками виконання практичних завдань; виробничої  технологічної і переддипломної практик – диференційована оцінка, яка виставляється під час захисту студентом звіту з проходження практики і виконання індивідуального завдання. Комісія приймає захист звітів студентів у навчальному закладі протягом перших деяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка з практики виставляється в заліково-екзаменаційну відомість і вноситься в залікову книжку студента за підписами  членів комісії.

Склад комісії визначається заступником директора з практичного навчання. Результати практики обговорюються на підсумковій конференції в навчальному закладі з участю запрошених спеціалістів від баз практики.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях предметної (циклової) комісії, а загальні підсумки практики розглядаються на педагогічній раді не менше одного разу протягом навчального року.

 

1.13. АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Мета практики – отримання навичок з діагностики вагітності самок усіх видів сільськогосподарських тварин, надання допомоги при родах (нормальних і патологічних), встановлення діагнозу і проведення лікувальних процедур при хворобах вагітних, в післяродовий період, хворобах вим’я, новонароджених, гінекологічних хворобах та профілактика акушерських гінекологічних хвороб.

Перелік умінь і навичок

Визначати вагітність у самок; надавати рододопомогу тваринам; приймати і доглядати новонароджених; клінічно досліджувати, ставити діагноз і проводити лікувальні процедури при різних акушерсько-гінекологічних захворюваннях.

Практика проводиться в навчально-дослідному господарстві або в господарствах різних форм власності і господарювання.

Орієнтовний розподіл бюджетного часу

Назва теми

Загальна кількість годин

Самостійна робота

1.13.1. Анатомо-топографічне дослідження статевого апарату самок.

9

3

1.13.2. Діагностика вагітності.

12

6

1.13.3. Рододопомога.

18

6

1.13.4. Патологія вагітності.

15

6

1.13.5. Патологія післяродових хвороб.

15

4

1.13.6. Хвороби новонароджених. Функціональні розлади вим’я.

15

6

1.13.7. Мастити.

12

6

1.13.8. Діагностика субклінічних форм маститів.

12

2

1.13.9. Аналіз причин яловості, неплідності. Гінекологічні дослідження.

15

6

1.13.10. Діагностика і лікування сільськогосподарських тварин з гінекологічними хворобами. Атестація умінь і навичок.

12

 

Всього

                135

            45

1.13.1. Анатомо-топографічне дослідження статевого апарату самок

Вивчення будови статевого апарату самок. Проведення вагінального і ректального дослідження статевих органів у корів. Визначення тічки і охоти у тварин.

1.13.2. Діагностика вагітності

Набуття навичок з діагностики вагітності самок сільськогосподарських тварин зовнішніми та внутрішніми методами. Ознайомлення з методами лабораторного дослідження на вагітність.

1.13.3. Рододопомога

Підготовка та надання рододопомоги при родах. Акушерські інструменти, їх застосування. Техніка допомоги тваринам при нормальних і патологічних родах.

1.13.4. Патологія вагітності

Встановлення причин виникнення хвороб вагітних. Проведення дослідження хворих тварин, встановлення діагнозу і надання допомоги. Аналіз причин абортів, їх наслідки. Профілактика патології вагітності самок.

1.13.5. Патологія післяродових хвороб

Встановлення причин, діагностування та проведення лікування тварин з хворобами в післяродовому періоді.

1.13.6. Хвороби новонароджених. Функціональні розлади вимя

Аналізувати причини, що призводять до народження недорозвиненого і слабкого молодняку. Лікування новонароджених та профілактика їх хвороб.

Методика дослідження молочних залоз. Функціональні розлади вим’я, хвороби дійок. Встановлення діагнозу, лікування і профілактика.

1.13.8. Діагностика субклінічних форм маститів

Причини виникнення. Класифікація. Диференціальний діагноз, методи лікування. Профілактика.

1.13.7. Мастити

Набуття практичних навичок з діагностики субклінічних маститів, експрес-метод, використання приладів тощо.

1.13.9. Аналіз причин яловості, неплідності. Гінекологічні дослідження

Аналіз причин неплідності у тварин у конкретному господарстві, освоєння методів гінекологічного дослідження.

1.13.10. Діагностика і лікування сільськогосподарських тварин з гінекологічними хворобами. Атестація умінь і навичок

Набуття навичок з діагностики і методів лікування тварин з гінекологічними хворобами. Профілактика їх. Атестація умінь і навичок.