Міністерство аграрної політики та продовольства України

Компаніївський технікум ветеринарної медицини БНАУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_____________201__р.

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА

 

 

з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин».

для студентів спеціальності 5.11010101«Ветеринарна медицина»

Загальна кількість годин за робочим навчальним планом 243

із них:        аудиторні 124

                                                                      самостійна робота 119

 

 

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Міністерством аграрної політики України. Науково-методичним центром аграрної освіти 07 квітня 2010р.

 

Викладач  Гордієнко В.П.

Програму розглянуто і схвалено цикловою

комісією ветеринарних дисциплін

Протокол № 1 від «____» серпня 20___р.

Голова циклової комісії_______ Гордієнко В.П.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 

 

Назва розділу, модуля, теми програми

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою навчальною програмою

всього

з них:

всього

з них:

ауд.

сам.

ауд.

сам.

 

Вступ

2

2

 

2

2

 

1

Штучне осіменіння с.г. тварин.

 

 

 

 

 

 

1.1

Особливості анатомії і фізіології статевих органів самців і самок.

 

6

 

2

 

4

 

10

 

4

 

6

1.2

Нервово-нейрогуморальна регуляція статевої функції самок і самців. Фізіологія осіменіння.

 

2

 

 

2

 

4

 

2

 

2

1.3

Раціональне утримання, використання і особливості годівлі племінних плідників.

 

2

 

 

2

 

4

 

2

 

2

1.4

Фізіологічні основи та методи одержання сперми від плідників.

 

8

 

6

 

2

 

16

 

10

 

6

1.5

Фізіологія і біохімія сперми. Методи оцінки якості сперми.

 

10

 

8

 

2

 

20

 

12

 

8

1.6

Технологія розрідження і зберігання та транспортування сперми.

 

10

 

6

 

4

 

17

 

10

 

7

1.7

Техніка штучного осіменіння самок і способи підвищення заплідненості. Трансплантація ембріонів.

 

12

 

8

 

4

 

22

 

12

 

10

1.8.

Організація роботи племпідприємств племоб’єднань і пунктів штучного осіменіння с. г. тварин.

 

 

6

 

 

4

 

 

2

 

 

14

 

 

6

 

 

8

     2

Акушерство і гінекологія с. г. тварин.

 

 

 

 

 

 

2.1

Запліднення. Фізіологія та діагностика вагітності. 

12

10

2

18

10

8

2.2

Фізіологія родів і післяродового періоду, годівля новонароджених, породіль, догляд за ними.

 

8

 

4

 

4

 

14

 

6

 

8

2.3

Патологія вагітності.

8

6

2

16

8

8

2.4

Патологія родів і рододопомога.

10

4

6

14

6

8

2.5

Патологія в післяродовий період.

8

6

2

16

8

8

2.6

Фізіологія і патологія новонароджених.

2

-

2

4

2

2

2.7

Фізіологія і патологія молочної залози.

10

8

2

18

10

8

3

Гінекологія і андрологія с. г. тварин.

 

 

 

 

 

 

3.1

Основні причини і форми неплідності.

8

4

4

16

6

10

3.2

Гінекологічні захворювання.

11

6

5

16

6

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

135

84

51

243

124

119

 

 

№ заняття

 

Назва розділу, модуля, теми програми.

Тема заняття та короткий зміст

Кількість годин

Форми та методи проведення навчальних занять

Навчально-методична література та унаочнення

Самостійна робота студентів

Форми контролю

всього

з них:

ауд.

сам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Вступ.

Зміст і значення дисципліни в підготовці фельдшера ветеринарної медицини. Сфера діяльності і завдання ветеринарних-фельдшерів-акушерів у розвитку тваринництва, відтворення поголів’я з урахуванням різних технологій, систем і форм їх утримання і використання. Досягнення видатних вчених у галузі акушерства. Кращий досвід організації відтворення стада і одержання здорового приплоду в колективних, фермерських і індивідуальних господарствах.

2

2

 

лекція вступна

інформаційно-

повідомлю вальний

виклад матеріалу; ознайомлення

з навчальними та науковими

проблемами, що містить дисципліна.

 

Яблонський та ін.

Ветеринарне акушерство гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  с.10-15.

В.Д. Гришко

Лекції з ветакушерства

 

 

Усна бесіда за матеріалами

розглянутої теми.

 

Особливості анатомії і фізіології статевих органів самок і самців різних видів.

 

 

2

 

підручник

с. 15-35

інструктивно-метод картки.

по самостійн. вивченню.

самостійне вивчення теми, складання конспекту.

усне опитування

 

Статева та фізіологічна зрілість у тварин різних видів. Вплив годівлі та утримання.

 

 

 

2

 

підручник

с. 35-47

самостійне вивчення теми, складання конспекту

усне опитування

2

Вивчення будови і топографії статевих органів самок і самців різних видів с.г. тварин за макропрепаратами, муляжами, атласом, плакатами, на забійному матеріалі. Ознайомитись з будовою статевих органів птиці.

2

 

2

 

 

практичне заняття, демонстрація практичної роботи, групова фронтальна.

практикум, інструктивні картки, макро-

препарати статевих органів, муляжі, малюнки.

 

Контроль теоретичн. підготовки шляхом усного опитування оформлення та здача звіту.

3

Статевий цикл і його стадії. Повноцінні і неповноцінні статеві цикли. Особливості статевих циклів у різних видів самок. Статеві рефлекси самців. Статевий акт і його видові особливості.

 

2

 

2

 

лекція з елементами бесіди.

таблиці, плакати

ст. 45-78

підручник

с. 78-82

с. 37-45

 

письмове опитування

 

 

Овогенез. Будова яйцеклітини. Сперміогенез. Особливості будовиі функції статевих органів птиці.

 

 

2

 

 

самостійне вивчення, складання конспекту.

індивід. співбесіда перевірка конспекту.

4

Нервово-нейрогуморальна регуляція статевої функції самок і самців. Роль первинної системи у проявленні статевих рефлексів. Нейрогормони гіпоталамусу та їх роль в регуляції статевої функції.

2

2

 

лекція тематична з елементами бесіди.

с. 63–78, схема регуляції статевого циклу гормональн. препаратами.

 

усне опитування.

 

Стимуляція і синхронізація статевої функції самок, корекція овуляції, лютеогенезу. Фізіологія осіменіння с. г. тварин.

 

 

2

 

с. 70-74 інструктивні матеріали по самост. вивч.

самостійне вивчення складання конспекту.

перевірка конспекту, усне опитування

5

Раціональне утримання використання і особливості годівлі племінних плідників. Утримання і використання племінних плідників, що забезпечують їх статеву активність одержання повноцінної сперми. Вплив годівлі на статеву активність плідника. Норми годівлі і структура раціону для плідників. Безпека праці під час роботи з плідниками. Порушення статевої функції у плідників, методи профілактики.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник с. 112-117,

відеофільм

 

письмове опитування

 

Відбір, вирощування і підготовка самців до використання. Значення моціону, його види. Особливості годівлі плідників у літній і зимовий періоди.

 

 

2

 

інструктивні матеріали по самостійному вивченню.

самостійне вивчення складання конспекту.

перевірка конспекту, усне опитування

6.

Фізіологічні основи та методи одержання сперми від плідників. Наукові і фізіологічні основи одержання сперми від плідників. Будова штучної вагіни. Підготовка штучних вагін для одержання сперми.

2

 

2

 

 

лекція інформаційно-повідомлююча

підручник

с. 97-104, штучні вагіни, плакати, малюнки.

 

 

7.

Підготовка інструментів і матеріалів. Зберігання та підготовка штучних вагін до роботи. Вивчення особливостей підготовки штучних вагін різних конструкцій.

2

2

 

практичне заняття, робота ланками.

інструктивні картки, матеріали, практикум.

самостійне виконання практичних завдань

перевірка звітів, підсумковий контроль

8

Методи одержання сперми від плідників на штучну вагіну. Техніка одержання сперми від плідників різних видів на штучну вагіну.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник с. 104-108, відеофільми

перегляд відеофільм.

усне опитування

9

Санітарна обробка манежу перед взяттям сперми. Одержання сперми від плідників.

2

2

 

практичне заняття

показ, демонстрація

інструктивні картки, практикум.

практична робота

оформлення звіту

 

Інші способи взяття сперми від плідників, їх переваги і недоліки.

 

 

2

 

 

самостійне вивчення, складання конспекту.

усне опитування

 

Асептичний спосіб взяття сперми від плідників.

 

 

2

 

 

самостійне вивчення, складання конспекту

усне опитування

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до одержання сперми від плідників. Особливості і зовнішні органи еякуляції в плідників різних видів с/г тварин.

 

 

2

 

 

самостійне вивчення, складання конспекту

тестування.

10

 

Виготовлення розчинників: 0.9% NaCl, 2.9% лимоннокислого Na, 1-2-3% розчину Na2CO3, 70% спитру, 0.02% розчину фурациліну, 1-1.5% розчину кальцинованої соди. Стерилізація вазеліну, виготовлення ватних тампонів, серветки, обробка і знежирення посуду і інструментів.

2/2

2/2

 

лабораторне заняття,

бригадна, фронтальна.

інструктивні картки, обладнання прилади..

самостійне виконання завдання.

проведення поточного контролю,перевірка виконання завдань, оформлення звіту

11

Фізіологія і біохімія сперми. Значення оцінки якості сперми. Складі видові особливості сперми, її фізіологічні і біохімічні властивості. спермії, їх будова і співвідношення в еякуляті, та швидкість руху.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 117-124,

малюнки таблиці

 

 

усне опитування.

12

Дихання і гліколіз. Дія на сперміїв умов зовнішнього середовища. Методи оцінки якості сперми: макро і мікроскопічна оцінка якості сперми за густиною та рухливістю.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 124-140, малюнки таблиці

 

 

усне опитування, графічний диктант.

 

Визначення концентрації сперміїв. Підрахунок патологічних форм.

 

 

2

 

підручник

с. 134-135

самостійне вивчення складання конспекту

перевірка конспекту, індивідуальна співбесіда.

 

Визначення відсотка живих сперміїв способом зажиттєвого забарвлення.

 

 

2

 

підручник

с. 136-136

самостійне вивчення складання конспекту.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Визначення виживання резистентності та прогнозу запліднювальної здатності сперміїв.

 

 

2

 

інструктивні матеріали по самостійному вивченню.

самостійне вивчення складання конспекту.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Основні показники сперми для її розрідження та осіменіння самок. Оцінка розрідженої сперми. Оцінка якості розрідженої сперми.

 

 

 

2

 

Підручник

с. 139- 140

Самостійне вивчення скл.конспекту.

Перевірка конспекту усне опитування.

13

Ознайомлення з технологічними і ветеринарно-санітарними правилами роботи зі спермою плідників. Оцінка якості сперми: візуальна, мікроскопічна, за густиною та рухливістю.

2/2

2/2

 

лабораторне заняття, індивідуальне виконання завдань.

інструктивні картки, матеріали і обладнання, практикум.

самостійна робота ланками

оформлення і захист звітів.

14

Визначення концентрації сперми за допомогою лічильної камери горяєва фотоелектроколориметра, за стандартами.

2/2

2/2

 

Лабораторне заняття

Матеріали і обладнання згідно інструктивної картки, практикум.

Виконання завдань.

Оформлення і індивідуальний звіт з виконання роботи.

15

Визначення відсотка живих і мертвих нормальних і патологічних форм сперміїв.

2

2

 

практичне заняття,

показ, демонстрація.

інструктивні картки, практикум.

самостійне виконання завдань

оформлення і захист звітів

16.

Вивчення впливу на сперміїв світла, низької і високої температури, води, різних розчинників, 0.9, 1, 3% р-н NaCl, 2.9 – 3.5% р-н натрію цитрату, 2-3% р-н Na2CO3, 70◦ та 96◦ спирту, диму, тютюну та парів дезрозчину.

2

2

 

практичне заняття фронтальне виконання завдань.

інструктивні картки, практикум.

самостійне виконання завдань

оформлення і захист звітів

17.

Технологія розрідження і зберігання сперми. Значення і необхідність розведення сперми. Вимоги до розріджувачів. Біологічний контроль препаратів, що застосовуються для розведення сперми. Способи зберігання сперми.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 140-156 малюнки, схеми

 

 

усне опитування

18.

Ознайомлення з правилами зберігання комплектів синтетичних середовищ. приготування синтетичних середовищ (розріджувачів) для розрідження сперми кнура, бугая, жеребця.

2/2

2/2

 

лабораторна робота,

показ, дослідження

інструктивні картки, матеріали і обладнання практикум.

виконання завдання оформлення

звіту

захист звіту

19.

Розрідження сперми плідників різних видів. Оцінка якості розрідженої сперми на рухливість сперміїв.

2/2

2/2

 

лабораторна робота,

показ, дослідження

інструктивні картки, матеріали і обладнання практикум.

виконання завдання оформлення звіту

захист звіту

20.

Теоретичні і практичні основи заморожування сперми. Підготовка сперми до заморожування. Технологія заморожування сперми в гранулах, паєтах, ампулах.

2

2

 

лекція з елементами бесіди та використання ТЗН

підручник с. 147-152, відеофільм «Заморожування сперми»

 

письмове тестування

 

Причини загибелі сперміїв поза організмом, анабіоз і його значення при зберігання сперми.

 

 

2

 

інформаційні матеріали по самостійному вивченню

самостійне вивчення конспектування.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Кріогенне обладнання для зберігання сперми в рідкому азоті. Техніка безпеки під час роботи з кріогенним обладнанням.

 

 

2

 

інформаційні матеріали по самостійному вивченню конспект лекцій.

самостійне вивчення конспектування.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Термоси, посудини Дьюара, та інші пристосування для зберігання і транспортування сперми, яку зберігають при різних температурних режимах.

 

 

2

 

інформаційні матеріали по самостійному вивченню конспект лекцій.

самостійне вивчення конспектування.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Способи упакування і перевезення розрідженої сперми. Санітарно-гігієнічні умови перевезення сперми.

 

 

1

 

конспект лекцій

самостійне вивчення конспектування.

перевірка конспекту, усне опитування

21.

Вивчення конструкції термосів для короткочасного зберігання сперми плідників, а також обладнання для тривалого зберігання сперми. Ознайомитись з будовою кріогенного обладнання. Розморожування гранул.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація бригадна, фронтальна.

інструктивні картки, термоси, посудини Дьюара, водяна баня, сперма.

самостійне виконання завдань, оформлення звіту

здача звітів

22.

Техніка штучного осіменіння самок оптимальний час і кратність осіменіння. Осіменіння корів, телиць, свиней, овець, кобил, птиці.

2

2

 

лекція з застосуванням техніки зворотнього зв’язку та ТЗН

підручник с. 156-168 малюнки, муляжі, схеми. відеофільм

перегляд відеофільму

тестовий контроль знань.

 

Ветеринарно-санітарні правила зі штучного осіменіння самок. Правила і обов’язки техніка штучного осіменіння тварин і птиці.

 

 

2

 

конспект лекцій

самостійне вивчення складання конспекту.

перевірка конспекту усне опитування.

 

Виявлення статевої охоти в самок. Обґрунтування кратності осіменіння самок в одну охоту.

 

 

2

 

підручник

с. 180-183

самостійне вивчення складання конспекту

перевірка конспекту усне опитування.

 

Кількість активних сперміїв у дозі та дози сперми, необхідні для штучного осіменіння самок.

 

 

2

 

підручник

с. 183-185

самостійне вивчення складання конспекту

перевірка конспекту усне опитування.

 

Умови і фактори які сприяють підвищенню заплідненості і багатоплідності самок.

 

 

2

 

підручник

с. 185-188

самостійне вивчення складання конспекту

перевірка конспекту усне опитування.

 

Підготовка і використання самців-пробників для виявлення статевої охоти.

 

 

2

 

підручник

с. 188-189

самостійне вивчення складання конспекту

 

23.

Підготовка робочого місця, інструментів і приладів штучного осіменіння  с.г. тварин.

2/2

2/2

 

лабораторне заняття,

показ, демонстрація

інструктивні картки, матеріали і обладнання, практикум.

оформлення звітів про виконану роботу.

здача звітів, опитування,

24.

Трансплантація ембріонів. Можливості трансплантації в підвищенні продуктивних якостей тварин. Інструменти для одержання і пересадки ембріонів. Технологія пересадки ембріонів.

2

2

 

лекція проблемна, інформаційна.

підручник с. 189-207 малюнки, схема,

 

 

25.

Виявлення статевої охоти у самок і визначення оптимального часу осіменіння.

2

 

2

 

практичне заняття,

показ, демонстрація.

МТФ № 1 ВСК «Колос» тварини в охоті, практикум, інструктивні картки.

виконання завдань, оформлення звітів.

контроль знань і умінь виставлення оцінок.

26.

Підготовка самок до осіменіння. Освоєння техніки штучного осіменіння корів та телиць.

 

2

 

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація

МТФ № 1 ВСК «Колос» клініка технікуму тварини в охоті інструктивні для ш.о.

Практичне виконання  завдань оформлення звітів.

Контроль знань і умінь здача звітів.

27.

Підготовка самок до осіменіння. Освоєння техніки штучного осіменіння свиней.

 

2

 

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація

клініка технікуму свині в охоті, інструктивні для ш.о.

освоєння техніки ш.о. свиней, виконання завдань, оформлення звітів.

Здача звіту, контроль умінь і навичок.

28

Організація роботи племпідприємств, племоб’єднань і пунктів штучного осіменіння. Організаційна структура племпідприємств і пунктів штучного осіменіння. Організація роботи. Положення про племпідприємства і пункти штучного осіменіння. Ветеринарно-санітарні вимоги до племпідприємств і пунктів штучного осіменіння

2

2

 

лекція з застосуванням ТНЗ.

відеофільм «Організація роботи племпідприємств»

перегляд відеофільму

 

 

Порядок відкриття та індивідуальних пунктів штучного осіменіння.

 

 

2

 

конспект лекцій по самостійному вивченню.

самостійне вивчення, складання конспекту.

усне опитування перевірка конспекту.

 

Штат племпідприємств і пунктів штучного осіменіння, обов’язки персоналу, обладнання приміщень. Порядок забезпечення матеріалами, інструментами і обладнанням.

 

 

2

 

конспект лекцій по самостійному вивченню.

самостійне вивчення, складання конспекту.

усне опитування перевірка конспекту.

 

Договір племпідприємств з колективними, фермерськими індивідуальними господарствами на проведення штучного осіменіння тварин.

 

 

2

 

конспект лекцій по самостійному вивченню.

самостійне вивчення, складання конспекту.

усне опитування перевірка конспекту.

 

Документація з обліку і контролю результатів штучного осіменіння, звітність. Кращий досвід організації штучного осіменіння тварин.

 

 

2

 

конспект лекцій по самостійному вивченню.

самостійне вивчення, складання конспекту.

усне опитування перевірка конспекту.

29

Ознайомлення з обліково-звітною документацією племпідприємств і пунктів штучного осіменіння. Вивчення календаря техніка штучного осіменіння і діючих інструкцій. Складання замовлень на інструменти, матеріали, обладнання.

2

2

 

практичне заняття з імітаційно-ігровими вправами по заповненню документів.

документи обліку календар техніка.

самостійна робота по заповненню документації, календаря техніка.

перевірка знань  по заповненню документації.

30

Вивчення ветеринарно-санітарних правил під час штучного осіменіння самок, прав та обов’язків оператора.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

діючі інструменти по ш. о. самок.

вивчення діючих інструкцій, прав і обов’язків оператора.

перевірка знань і умінь.

 

Розділ 2. Акушерство і гінекологія с. г. тварин.

 

 

 

 

 

 

 

31.

Запліднення. Фізіологія та діагностика вагітності.

2

2

 

лекція інформаційна з застосуванням ТЗН.

підручник с.188-199 с. 235-246. відеофільм «Фізіологія запліднення»

перегляд відеофільму

письмове опитування графічний диктант.

 

Моторика матки. Рух і тривалість життя сперміїв і яйцеклітини.

 

 

 

2

 

підручник

с. 190-193

самостійне вивчення.

усне опитування перевірка конспекту.

 

Вагітність. Зміни в організмі вагітних самок. Утримання вагітних тварин.

 

 

 

2

 

підручник

с. 249-255

самостійне вивчення.

письмове опитування тестування.

 

Критичні періоди розвитку ембріона і плода. Взаємозв’язок між матір’ю і плодом.

 

 

 

2

 

підручник

с. 255-280

самостійне вивчення.

усне опитування

 

Діагностика вагітності за допомогою сонографії.

 

 

2

 

підручник 

с. 268-270.

самостійне вивчення.

усне опитування

32.

Вивчення на макропрепаратах будови плаценти, плодових оболонок і пупкового канатика. Визначення віку плода. 

 

2

 

2

 

практичне заняття групова, фронтальна.

інструктивні картки, макропрепарати плодів, малюнки.

практичне виконання завдань, оформлення звітів.

здача звітів, контроль знань, умінь.

33.

Діагностика вагітності у різних видів тварин зовнішніми методами.

 

2

 

2

 

практичне заняття, демонстрація, показ.

клініка технікуму, МТФ, тварини вагітні, інструктивні картки, практикум.

практичне виконання завдань.

оформлення звітної роботи

34.

Діагностика вагітності в корів внутрішніми методами.

2

2

 

практичне заняття, демонстрація, практичне виконання.

тварини клініки технікуму, МТФ, інстр. картки, практикум,

практичне виконання завдань

контроль знань та вмінь

35.

Ознайомлення з лабораторними методами діагностики вагітності за слизом, молоком, гормонами.

 

2

 

2

 

практичне заняття, групова, фронтальна.

інструктивні картки, матеріали і обладнання.

проведення досліджень на встановл. вагітності.

здача звіту, контроль знань, умінь.

36.

Фізіологія родів і післяродового періоду. Роди. Особливості родів у різних видів тварин. Взаємовідношення плода і родових шляхів. Родові перейми і потуги. Післяродовий період і його перебіг у різних видів тварин.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 314-345. схеми, малюнки, муляжі,

 

складання конспекту.

письмове опитування

 

Годівля, догляд і утримання породіль.

 

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення.

усне опитування.

 

Організація рододопомога «Зрілий плід».

 

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення.

усне опитування.

 

Родильні приміщення організація роботи родильного відділення.

 

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення.

усне опитування.

 

Молочна залоза. Молозиво. Годівля новонароджених і породіль, догляд за ними.

 

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення.

усне опитування.

37

Організація роботи родильного відділення. Підготовка тварин до родів. Надання допомоги при нормальних родах.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

МТФ ВСК «Колос», практикум, інструктивні картки.

екскурсія на МТФ №1 ВСК «Колос»

здача звітів.

38.

Прийом новонароджених і обробка пуповини. Догляд новонароджених. Годівля. Прибирання і дезінфекція приміщень. Молочна залоза і її підготовка до годівлі новонароджених.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація,.

родильне відділення клініки та МТФ.

практичне виконання завдань.

контроль знань і вмінь

39.

Патологія вагітності. Основні причини патології вагітності тварин. Передчасні перейми і потуги. Кровотеча з матки. Аборти, їх класифікація. Наслідки абортів. Лікування і профілактика абортів. Виворіт піхви.

2

2

 

лекція з елементами співбесіди.

підручник

с. 282-313.

складання конспекту.

усне опитування перевірка конспекту

 

Позаматкова вагітність. Залежування перед родами.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення.

 

 

Водянка плодових оболонок.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення.

 

 

Набряк вагітних

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення.

 

 

Перекручування матки.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення.

 

40.

Ознайомлення з технікою сакрально-епідуральної блокади.

2

2

 

практичне заняття, демонстрація

інструктивні картки, тварини, інструменти, лікарські речовини

практичне виконання завдань.

поточний контроль знань.

41.

42.

Ознайомлення з технікою накладання швів на вульву при випадінні піхви, матки.

2

2

2

2

 

практичне заняття. практичне заняття імітаційно-ігровий.

інструктивні картки, тварини бойні, інструменти, матеріали.

практичне виконання завдань

перевірка знань, умінь,

43.

Патологія родів і рододопомога. Причини патологічних родів. Підготовка і надання акушерської допомоги. Родова допомога при невідповідності між розмірами плода та просвітом тазу матері, неправильних членорозміщеннях, положеннях, позиціях, двійнях.

2

2

 

лекція з елементами співбесіди.

підручник

с. 346-360, таблиці, малюнки

 

 

усне опитування перед

 

План акушерського дослідження. Сухі роди, слабкі перейми і потуги.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Звуження і спазми шийки матки. Вузькість тазу і родових шляхів.

 

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Фетотомія і показання до неї. Кесарів розтин.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитування.

44.

Ознайомлення з акушерськими інструментами.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

набір акушерських інструментів, інструктивні картки.

самостійне вивчення

усне опитування.

45.

Робота на фантомі з набуття навичок виправлення неправильного положення, передлежання, позиції і членорозміщення.

2

2

 

практичне заняття, демонстрація,

інструктивні картки, фантом, кукла плоду, практикум.

Практичне виконання завдань у вигляді ділової гри.

Перевірка знань, умінь, виставлення оцінок.

46.

Патологія в післяродовий період. Виворіт матки. Затримка посліду. Субінволюцію матки. Післяродовий парез. Післяродове запалення матки.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 402-413, малюнки, схеми

 

усне опитування, тестування

 

Травми родових шляхів. Залежування після родівю

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту

 

Поїдання посліду і приплоду. Післяродова інфекція.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

усне опитування.

 

Післяродова еклампсія. Післяродовий невроз.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитув.

 

Профілактика хвороб післяродового періоду.

 

 

2

 

підручник

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитув.

47.

Оволодіти способами оперативного відділення посліду, оволодіння прийомами надання допомоги при вивороті матки.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

інструктивні картки., хворі тварини

практичне виконання завдань.

контроль знань і вмінь.

48.

Оволодіння прийомами лікування хвороб статевих органів. Оволодіння методами лікування хворої тварини з післяродовим парезом.

2

2

 

практичне заняття, демонстрація, показ,

інструктивні картки, хворі тварини, лікарські речовини, практикум.

самостійне виконання лікувальних процедур

перевірка знань, умінь

49.

Вивчення лікувальних засобів, що застосовуються у післяродовій патології.

2

2

 

практичне заняття, демонстрація.

набір лікарських засобів при лікуванні післяродової патології.

ознайомл. з медикаментами, їх дозами і застосуванням.

опитування, написання

50.

Фізіологія і патологія новонароджених. Фізіологічні особливості новонароджених тварин. Вади розвитку і хвороби новонароджених: асфіксія, кровотеча з пупка, затримка мезонію. Профілактика хвороб новонароджених.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник

с. 424-431, малюнки, таблиці,

 

 

письмове опитування.

 

Зовнішні і внутрішні фактори, які сприяють народженню слабкого молодняку. Молозиво, його склад і важливість. Догляд за новонародженими, їх годівля.

 

 

2

 

конспект лекцій по самостійному вивченню.

самостійне вивчення

перевірка конспекту, усне опитування.

51.

Фізіологія і патологія молочної залози. Клінічне дослідження молочної залози. Хвороби молочної залози: мастити у корів, свиней, кобил, овець, кіз, дрібних домашніх тварин. Профілактика маститів. Діагностика субклінічних маститів.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

підручник с.

відеофільми: «Мастити у корів», «Діагностика маститів».

 

усне опитування

 

Анатомія молочної залози. Фізіологія молочної залози. Догляд за вим’ям і доїння.

2

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, опитування.

 

Ускладнення та наслідки маститів.

2

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Функціональні розлади молочної залози. Агалактія, гіпогалактія.

2

 

2

 

підручник с.

самостійне вивчення, конспект.

перевірка конспекту, усне опитування.

 

Хвороби і аномалії дійок. Захворювання шкіри вим’я.

2

 

2

 

підручник с.

самостійно вивчити та законспектувати.

перевірка конспекту, усне опитування.

52.

Вивчення системи клінічного дослідження тварин з хворобами молочної залози.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

практикум, інструктивні картки, тварини клініки.

виконання практичних завдань.

перевірка знань, умінь, навичок.

53.

Оволодіння методами діагностики і проведення лікувальних процедур при маститах. Діагностика субклінічних маститів у корів.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація,

МТФ ВСК «Колос» і здорові тварини, діагностикум, лікарські препарати.

Виконання практичних завдань, написання висновків.

Перевірка знань, умінь навичок.

54.

Техніка новокаїнових блокад, застосування тепла і холоду, масажу вимені.

2

2

 

практичне заняття.

хворі тварини МТФ ВСК «Колос», інструменти, лікарські препарати.

виконання практичних завдань.

перевірка знань, умінь.

55.

Вивчення лікарських засобів при хворобах молочної залози.

2

2

 

практичне заняття.

набір лікарських засобів.

 

перевірка знань, умінь.

 

3. Гінекологія і андрологія сільськогосподарських тварин.

 

 

 

 

 

 

 

56.

Основні причини і форми неплідності. Суть ветеринарної гінекології і андрології. Класифікація неплідності за Студенцовим. Основні причини і форми неплідності.

2

2

 

лекція з елементами бесіди.

презентація: «Класифікація неплідності»

 

тестування.

 

Плодючість і неплідність сільськогосподарських тварин. Малоплідність.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

скласти конспект.

усне опитування.

 

Неплідність і яловість. Економічні збитки від неплідності.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

скласти конспект.

усне опитування.

 

Неплідність самців-плідників.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

скласти конспект.

усне опитування.

 

Гінекологічна диспансеризація. Клінічне дослідження неплідних корів.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

скласти конспект.

усне опитування.

57.

Гінекологічні захворювання. Хвороби матки: гострі і хронічні ендометрити, новоутвори матки. Хвороби яєчників: кіста, гіпофункція, ПХТ.

2

 

2

лекція з елементами бесіди.

презентація: Гінекологічні захворювання

підручник с.

 

письмове опитування, тестування.

58.

Основні методи гінекологічного дослідження самок і самців. Проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації тварин.

2

 

 

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація

МТФ №2 ВСК «Колос», самки, що підлягають гінекологіч. дослідженню.

практичне виконання завдань.

контроль вмінь і навичок.

59.

Складання заходів боротьби з неплідністю і яловістю. Методика визначення збитків від неплідності худоби.

2

2

 

практичне заняття,

звіт Ф № 24 ВСК «Колос».

практичне виконання завдань

контроль вмінь і навичок.

 

Стимулювання статевої функції тварин. Захворювання вульви і піхви.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

вивчити та скласти конспект.

усне опитування.

 

Андрологія – наука про патологію статевої функції самців ( препуція, калитки, сім’яників, їх придатків, статевого члена).

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

вивчити та скласти конспект.

усне опитування.

 

Методи стимуляції статевої функції при різних формах неплідності.

 

2

 

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

вивчити та скласти конспект.

усне опитування.

 

Андрологічна диспансеризація.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

вивчити та скласти конспект.

усне опитування.

 

Німфоманія. Анафродизія.

2

 

2

самостійне вивчення.

підручник с.

вивчити та скласти конспект.

усне опитування.

60.

Методи діагностики гінекологічних захворювань.

2

2

 

практичне заняття, показ, демонстрація.

тварини, інструктивні картки, інструменти.

самостійне виконання завдань.

перевірка знань, умінь

61.

62.

Методи терапії самок при гінекологічних захворюваннях (вагінальне, маткове введення лікарських речовин, новокаїнові блокади, фізіотерапія, оперативне втручання). Застосування при цьому інструментів, апаратури, обладнання.

2

 

 

2

2

 

 

2

 

 

 

 

практичне заняття, показ.

 

практичне заняття, демонстрація,

лікарські речовини інструменти, хворі тварини.

самостійне виконання практичних завдань.

перевірка знань умінь навичок.