КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЬ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин»

Оцінка пять ставиться:

·        якщо студент повністю розкриває зміст матеріалу по основній темі або поставленій проблемі;

·        послідовно і логічно викладає матеріал;

·        грамотно ілюструє відповідними схемами, таблицями, посібним матеріалом;

·        вільно працює з нормативними документами, довідниками, посібниками;

·        вільно володіє мовою, виконує роботу охайно;

·        при виконанні тестових завдань отримав 90% правильних відповідей.

Оцінка чотири ставиться:

·        якщо студент розкриває основний зміст матеріалу, правильно використовує наукову термінологію, не допускає грубих помилок, виконує роботу чітко і охайно;

·        при відповіді вільно користується нормативними документами, довідниками та іншим посібним матеріалом;

·        у відповіді можливі 1-2 неточності в науковій термінології, висновках, узагальненнях, помилки в підрахунках, що не впливають на кінцевий результат;

·        при виконанні тестових завдань отримав 75% правильних відповідей.

Оцінка три ставиться:

·        якщо студент суть питання розкриває частково, не послідовно;

·        не ув’язує свою відповідь з раніше отриманими даними, недостатньо пов’язує знання з іншими дисциплінами;

·        допоміжним матеріалом користується. Але допускає помилки;

·        відповідь не повна;

·        для вирішення фактичних питань використовує отриманні знання поверхнево;

·        при письмовому викладі допускає граматичні помилки;

·        допускає помилки в термінології, технікою обчислень не володіє.

Оцінка два ставиться:

·        якщо студент основний зміст завдання не розкриває;

·        допускає грубі помилки в обчисленні і кінцевих висновках;

·        спеціальною термінологією володіє слабо;

·        не вміє користуватися нормативними матеріалами, довідниками, графіками;

·        тестовий матеріал оформлений неохайно з великою кількістю виправлень4

·        не дотримується правил техніки безпеки;

·        відповідь на питання відсутня;

·        при виконанні тестових завдань отримав 60% правильних відповідей.