РЕЦЕНЗІЯ

на пакет комплексної контрольної роботи

з дисципліни “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”

 

Завдання для комплексної контрольної роботи складено з метою виявлення залишкових знань.

Всього 30 варіантів по 3 завдання. Завдання відповідають програмним вимогам і охоплюють весь програмовий матеріал з дисципліни “Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин”. За складністю варіанти рівнозначні. Кожне завдання являє собою конкретну виробничу проблему.

Кожне завдання  являє собою конкретну виробничу проблему.

Контрольна робота дозволяє виявити логічне мислення студентів, базується на матеріалах, необхідних для забезпечення об’єктивного контролю знань студентів і можливості їх використання на виробництві.

 

Рецензент:                            Шинкаренко В.Ф.

 

Розглянуто та схвалено цикловою комісією ветеринарних дисциплін

Протокол №__ від __ ____ 20___ року

Голова циклової комісії ________________ Гордієнко В.П.